ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในทุกๆ เรื่อง การสร้างความแตกต่างจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก ความคิดเชิงสร้างสรรค์ถือเป็นอาวุธที่สำคัญในการสร้างความแตกต่างจากผู้อื่น เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า และสามารถต่อยอดจนเกิดประโยชน์ได้

ความคิดเชิงสร้างสรรค์คือ กระบวนการคิดของสมองที่สามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อนำไปสู่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นมิติที่กว้างกว่าการคิดแบบปกติ

การที่คนเราจะสามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ได้นั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพและการพัฒนาของสมอง โดยสามารถฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ ดังนี้

หาความคิดใหม่ที่หลากหลายด้วยเทคนิคการระดมสมอง ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้

ปรับสภาพแวดล้อมและเวลาให้เหมาะสมสำหรับการคิดสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ช่วยให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้

กลับสิ่งที่คิดแล้วมองในมุมกลับเพราะบางครั้งการคิดในมุมกลับก็สามารถเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ดีได้

ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้พัฒนาเป็นของใหม่ เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้เราฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

จับคู่ตรงข้าม เพื่อหักมุมสู่สิ่งใหม่ เช่น คิดจากความน่าจะเป็นย้อนกลับมาหาความเป็นไปได้ หาสิ่งไม่เชื่อมโยงเป็นตัวช่วยเขี่ยความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น ใช้การเปรียบเทียบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามอุปสรรคของการคิดสร้างสรรค์นั้นก็ยังมีอยู่มาก ด้วยบริบทของสังคมไทยและสภาพแวดล้อม ระบบสังคมที่พึ่งพาผู้ใหญ่มากกว่าการพึ่งพาตัวเอง ระบบการศึกษาที่สอนให้ท่องจำมากกว่าให้คิดเอง จึงไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการให้คุณค่าความเหมือนมากกว่าความแตกต่าง เป็นต้น ซึ่งการคิดเชิงสร้างสรรค์จึงจำเป็นต้องฝึกให้เกิดความเคยชิน และให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองในท้ายที่สุด

ประโยชน์ของการฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์นั้น ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เกิดแนวทางใหม่ๆ สามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตและการทำงาน เป็นธรรมดาที่ต้องค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทนความคิดเก่าๆ สำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การที่เราฝึกคิดอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอย่อมเป็นเรื่องสนุก เพราะทำให้ชีวิตไม่จำเจ พัฒนาสมองให้มีความเฉียบคม การฝึกคิดหรือพยายามคิดเรื่องใหม่ๆ เป็นประจำ จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เร็วขึ้น สร้างความเชื่อมั่น ความน่านับถือและความพอใจในตัวเองขึ้นมา เมื่อใดก็ตามที่เราพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ก็จะกลายเป็นผู้นำทางด้านความคิดและเกิดความภูมิใจในตนเอง

นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเริ่มของผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น