ปั้นคนดี มีวิชาชีพติดตัว

พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เล่าว่า ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนวิชาชีพช่างรวมทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา ได้แก่
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ช่างซ่อมบำรุง
5. การเกษตรพอเพียง
6. ช่างเชื่อม
7. ช่างไม้เครื่องเรือน
8. เคหะบริบาล หรือการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งรับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น

โรงเรียนจัดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบส เป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบ ผู้เรียนทั้งหมดต้องอยู่ประจำในโรงเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปีที่ทำการเรียนการสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดการศึกษา หลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง ตลอดจนรู้จักดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและความพอดีพอเพียง ระหว่างปีการศึกษาผู้เรียนจะต้องเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทักษะชีวิต และเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการคนดีศรีดาบสและโครงการพระดาบสสัญจร

“จุดประสงค์ที่สำคัญคือต้องสอนให้ทุกคนเป็นคนดี โดยการที่เราให้โอกาสที่สองแก่เด็กที่มาเรียน เด็กเหล่านี้คือเด็กที่ขาดแคลนทั้งโอกาส ทุนทรัพย์ สติปัญญา ที่ไม่สามารถเรียนในระดับปกติได้ เพราะฉะนั้นท่านให้โอกาสที่สองแก่เขา เน้นว่าโรงเรียนนี้ไม่ต้องการคนเรียนเก่ง เราต้องการคนดี เพราะถ้าเป็นคนดีแล้วอะไรดีๆ จะตามมาเองในวันข้างหน้า ดังนั้นจุดประสงค์ของเรา หลักการของมูลนิธิคือ เน้นสร้างคนดีและมีวินัย เด็กของเราที่จบออกไปเราสามารถคุยเรื่องของคุณภาพได้”

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนพระดาบสนั้น จะพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระดับปกติ มีความตั้งใจที่อยากจะเรียน ต้องผ่านการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกาย และผ่านการตรวจสุขภาพ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเพื่อรับการศึกษาเป็นจำนวนมาก


“จุดประสงค์ที่สำคัญคือต้องสอนให้ทุกคนเป็นคนดี...
เน้นว่าโรงเรียนนี้ไม่ต้องการคนเรียนเก่ง เราต้องการคนดี เพราะถ้าเป็นคนดีแล้วอะไรดีๆ
จะตามมาเองในวันข้างหน้า”

“ในแต่ละปีมีคนสมัครเยอะมาก และตอนนี้เราอยากได้คนที่อยากมาเองจริงๆ เราไม่เน้นวิชาการก็จริง แต่บางสาขาวิชา อย่างช่างไฟฟ้าก็ต้องมีสูตรต่างๆ ที่จำเป็นต้องเรียน พื้นฐานเราไม่ได้กำหนดว่าเราต้องการอะไรบ้าง ขอให้อ่านออกและเขียนได้ ”

นอกจากการเรียนการสอนเพื่อทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังมีการสอนความรู้ทางวิชาการในช่วงวันหยุด โดยจะมีการศึกษานอกระบบ (กศน.) เพื่อยกระดับความรู้ สามารถไปสอบเทียบตามระบบการศึกษานอกโรงเรียนได้ รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ให้เข้าร่วม ทั้งโครงการคนดีศรีดาบส ที่มีการอบรมศีลธรรมจริยธรรม มีการสนทนาธรรม และทำความสะอาดวัด และการได้เข้าร่วมโครงการพระดาบสสัญจรทุก 2 เดือน เป็นการให้นักเรียนมีโอกาสลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

“เราต้องการฝึกให้เขารู้ว่านอกจากจะเป็นผู้รับแล้ว เราต้องเป็นผู้ให้ด้วย ถ้าไม่มีเงินเราก็ใช้แรงกาย แรงใจออกไปช่วยก็ได้ นั่นคือสิ่งที่เราฝึกเด็กของเรา ซึ่งเราทำมานานมากแล้ว ที่นี่เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศพร้อมใบทดสอบฝีมือแรงงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เด็กเราสอบผ่านคะแนนดีๆ ทั้งนั้น และเมื่อจบออกไปทำงานกับบริษัทต่างๆ เด็กของเรามีวินัยมาก บริษัทต่างๆ ก็ชมเข้ามาเยอะ กว่า 30 ปีที่ผ่านมาของโรงเรียนพระดาบสมีเด็กที่เรียนจบออกไปราว 1,700 คน พ่อแม่ของเด็กๆ มาขอบคุณเราเยอะมาก เด็กที่โรงเรียนพระดาบสจะเป็นฮีโร่ของคนในชุมชนเลย เป็นสิ่งที่พ่อแม่เขามาเล่าให้พวกเราฟัง เราก็ปลื้มใจ”

นอกจากนี้ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสได้เปิดทำการเรียนการสอนในเขตภาคใต้ด้วย โดยพื้นที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่ จ.ยะลา ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี เปิดโอกาสให้นักเรียนจาก 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง และสงขลาได้เข้ามาเรียน และในอนาคตข้างหน้ามีแผนขยายโรงเรียนพระดาบสไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศอีกด้วย